ອີງຕາມບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ ປີ 2015)

    ສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນ ພັນທະເປັນເງິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຈາກ ການປະກອບອາຊີບ, ການດຳເນີນການຜະລິດທຸລະກິດ, ການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງຕ້ອງເສັຍຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ການອະທິບາຍຄຳສັບ (ມາດຕາ 3)

ຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

 1. ຜູ້ເສຍອາກອນ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ລວມທັງຄົນລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີ່ດຳເນີນການຜະລິດທຸລະກິດ ຫຼື ທຳມາຫາກິນຖາວອນ ຫຼື ຊົ່ວຄາວ ກໍຄືຜູ້ມີພູມລຳເນົາ ຫຼື ສະຖານທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄປເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງມີພັນທະເສັຍອາກອນໃຫ້ລັດຕາມລະ ບຽບກົດໝາຍ;
 2. ຄົນຕ່າງດ້າວ ໝາຍເຖິງ ຄົນສັນຊາດອື່ນ ທີ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ອາໄສຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງຍາວນານ, ຖືບັດຕ່າງດ້າວ, ມີສຳມະໂນຄົວຕ່າງດ້າວ ແລະ ລັດຖະບານ ຂອງຄົນຕ່າງດ້າວນັ້ນ ກໍຍັງຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການຢູ່. ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການ ຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 3. ຄົນຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ຄົນສັນຊາດອື່ນ ທີ່ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຍາວນານ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃດໜຶ່ງ, ເມື່ອໝົດກຳນົດແລ້ວກໍກັບຄືນ. ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 4. ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ໝາຍເຖິງ ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນ ພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ບໍ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນວ່າຕົນມີສັນຊາດໃດ. ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຂະແໜງກາອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 5. ອາຊີບອິດສະລະ ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ບໍລິການວິຊາຊີບ ຫຼື ກິດລະກຳໃດໜຶ່ງ ທີ່ເປັນ ເອກະລາດທາງດ້ານ ແຮງງານ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ຂື້ນ ກັບຜູ້ອື່ນ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ສະຕິປັນຍາຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນຕໍ ລວມທັງການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານ ວິທະນດອາສາດ, ວັດທະນະທຳ, ສິລະປະກຳ, ການສືກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ເຊັ່ນ ຄູສອນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ທະນາຍຄວາມ, ວິສະວະກອນ, ແພດ, ພະຍາບານ, ທີ່ປືກສາບັນຊີ ນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີ;
 6. ການຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ໝາຍເຖິງ ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຊັບສິນຄົງທີ່ ຊຶ່ງສະແດງເຖິງການ ຫຼຸດລົງ ຕາມໄລຍະເວລາຂອງການນຳໃຊ້;
 7. ຊັບສິນຕາມມູນຄ່າຍັງເຫຼືອ ໝາຍເຖິງ ມູນຄ່າໃນບັນຊີຂອງຊັບສິນ ລົບຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າສູນເສັຍມູນຄ່າຊັບສິນ;
 8. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນທີ່ຖືກຮັບຮູ້ຕາມ ການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ໄປເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ສະຖານທີ່ສະເພາະ ຫຼື ວຽກງານ ໃດໜຶ່ງ;
 9. ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ໝາຍເຖິງ ຮູບການວິສາຫະກິດໜຶ່ງ ຊຶ່ງບຸກຄົນຜູ້ດຽວເປັນ ເຈົ້າກຳມະສິດ. ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ດຳເນີນທຸລະກິດໃນນາມສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ ຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜີ້ສິນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດໂດຍບໍ່ຈຳກັດ;
 10. ນິຕິບຸກຄົນ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ອົງການທີ່ຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຊຶ່ງມີຊື່, ສະຖານທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ, ມີຊັບສົມບັດເປັນຂອງຕົນເອງ, ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ຕາມທີ່ ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດ ເຊັ່ນ ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ, ບໍລິສັດລັດ, ບໍລິສັດຈຳກັດ, ບໍລິສັດມະຫາຊົນ;
 11. ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ໝາຍເຖິງ ຄົນລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນບໍ່ມີ ສັນຊາດ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ;
 12. ການຜະລິດທຸລະກິດ ໝາຍເຖິງ ທຸລະກິດດ້ານການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ;
 13. ລາຍຮັບທຸລະກິດທັງໝົດ ໝາຍເຖິງ ທຸກລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການດຳເນີນການຜະລິດ ທຸລະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດ;
 14. ສິດການດຳເນີນການຄ້າ ໝາຍເຖິງ ຕົ້ນທຶນຊື້ໃນການເສັ້ງຮ້ານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຢູ່ຜ່ານມາ ບົນພື້ນຖານ ການຢັ້ງຢືນທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ການບັນທຶກມູນຄ່າທີ່ອົງການມີສິດ ອຳນາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກຳນົດໃຫ້ ຖ້າຫາກແມ່ນທຶນປະກອບຂອງລັດ;
 15. ລົດໃຫຍ່ ໝາຍເຖິງ ປະເພດລົດຕູ້, ລົດບັດ, ລົດບັນທຸກ, ລົດຈິບຫຼັງອ່ອນ ຫຼັງແຂງ, ລົດເກັງ ແລະ ລົດກະບະ.
ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ (ມາດຕາ 4)
ຫຼັກການກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ (ມາດຕາ 5)
ການຍົກເວັ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພັນທະສ່ວຍສາອາກອນ (ມາດຕາ 7)
ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມພິເສດ (ມາດຕາ 8)
ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ (ມາດຕາ 9)

ໝາຍເຫດ: ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມກະລຸນາເດົາໂລດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804