ການປັບໃໝ (ມາດຕາ 73, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸ່ງ 2012)

     ຜູ້ເສັຍອາກອນ ທີ່ລະເມີດລະບຽບ ການແຈ້ງ ແລະ ການມອບ ອາກອນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ຕາມກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

 1. ການຍື່ນໃບແຈ້ງ ແລະ ມອບອາກອນຊັກຊ້າ ຈະຖືກປັບໃໝ ສູນຈຸດໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ (0.1%) ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງເສັຍຕໍ່ວັນ. ເງິນຄ່າປັບໃໝ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນຈຳນວນເງິນ ອາກອນທີ່ຕ້ອງມອບ;
 2. ການແຈ້ງລາຍຮັບບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການເສັຍອາກອນບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ການຂາຍສິນຄ້າ, ການໃຫ້ ການບໍລິການ ໂດຍບໍ່ອອກໃບເກັບເງິນ ຫຼື ອອກໃບເກັບເງິນບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະຖືກປັບໃໝ ດັ່ງນີ້:
  ລະເມີດຄັ້ງທີໜຶ່ງ:
  - ຄິດໄລ່ການເສັຍອາກອນຄືນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ;
  - ຄິດໄລ່ຄ່າປັບໃໝ ຊາວສ່ວນຮ້ອຍ (20%) ຂອງຈຳນວນອາກອນທີ່ຄິດໄລ່ ໃຫ້ເສັຍຄືນ;
  - ປັບໃໝຕາມລະບຽບການບັນຊີ ແລະ ລະບຽບການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  ລະເມີດຄັ້ງທີສອງ:
  - ຄິດໄລ່ການເສັຍອາກອນຄືນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ;
  - ຄິດໄລ່ຄ່າປັບໃໝ ສີ່ສິບສ່ວນຮ້ອຍ (40%) ຂອງຈຳນວນອາກອນທີ່ຄິດໄລ່ ໃຫ້ເສັຍຄືນ;
  - ປັບໃໝຕາມລະບຽບການບັນຊີ ແລະ ລະບຽບການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  ລະເມີດຄັ້ງທີສາມ:
  - ຄິດໄລ່ການເສັຍອາກອນຄືນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ;
  - ຄິດໄລ່ຄ່າປັບໃໝ ຫົກສິບສ່ວນຮ້ອຍ (60%) ຂອງຈຳນວນອາກອນທີ່ຄິດໄລ່ ໃຫ້ເສັຍຄືນ;
  - ປັບໃໝຕາມລະບຽບການບັນຊີ ແລະ ລະບຽບການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  - ໃຫ້ຢຸດເຊົາກອິດຈະການ ແລະ ແຈ້ງອອກທັງສື່ມວນຊົນ;
  - ດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.
 3. ການບໍ່ຖືບັນຊີ, ບໍ່ແຈ້ງລາຍຮັບ, ບໍ່ແຈ້ງເສັຍອາກອນ, ບໍ່ຍອມໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາ, ບໍ່ສະເໜີເອກະສານການບັນຊີປະຈຳປີ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ຄຳຕອບຕາມກຳນົດເວລາ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ທີ່ສະເໜີໃຫ້ສະແດງ ຫຼັກຖານ, ຄຳອະທິບາຍ, ຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ອາກອນ ຈະຖືກ ປັບໃໝ ດັ່ງນີ້:
  ລະເມີດຄັ້ງທີໜຶ່ງ:
  - ເສັຍອາກອນກຳໄລແບບບັງຄັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກັນນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 32 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
  - ເສັຍອາກອນເພີ່ມ ສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍ ( 30% ) ຂອງຈຳນວນອາກອນທີ່ຄິດໄລ່ ໃຫ້ເສັຍຄືນ;
  - ປັບໃໝຕາມລະບຽບການບັນຊີ ແລະ ລະບຽບການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  ລະເມີດຄັ້ງທີສອງ:
  - ເສັຍອາກອນກຳໄລແບບບັງຄັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກັນນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 32 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
  - ເສັຍອາກອນເພີ່ມ ຫົກສິບສ່ວນຮ້ອຍ ( 60% ) ຂອງຈຳນວນອາກອນທີ່ຄິດໄລ່ ໃຫ້ເສັຍຄືນ;
  - ປັບໃໝຕາມລະບຽບການບັນຊີ ແລະ ລະບຽບການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  ລະເມີດຄັ້ງທີສາມ:
  - ເສັຍອາກອນກຳໄລແບບບັງຄັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກັນນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 32 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
  - ເສັຍອາກອນເພີ່ມ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ( 100% ) ຂອງຈຳນວນອາກອນທີ່ຄິດໄລ່ ໃຫ້ເສັຍຄືນ;
  - ໃຫ້ຢຸດເຊົາກິດຈະການ ແລະ ແຈ້ງການອອກທາງສື່ມວນຊົນ;
  - ດຳເນີນຄະດີ ຕາມກົດໝາຍ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.
 4. ໜີ້ອາກອນຄ້າງມອບ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບໃບສັ່ງມອບອາກອນແລ້ວ ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມສ່ວນຮ້ອຍ ( 3% ) ຂອງຈຳນວນອາກອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ ຕໍ່ການເລັ່ງທວງຄັ້ງທີ່ໜຶ່ງ ນັບແຕ່ມື້ທຳອິດທີ່ກາຍກຳນົດ ສິບຫ້າວັນ ຕາມໃບສັ່ງມອບໃຫ້ເສັຍອາກອນ ຫົກສ່ວນຮ້ອຍ ( 6% ) ຕໍ່ການເລັ່ງທວງຄັ້ງທີ່ສອງ ແລະ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ ( 10% ) ຕໍ່ການເລັ່ງທວງຄັ້ງທີ່ສາມ.

     ສຳລັບການເລັ່ງທວງແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ກຳນົດເວລາມອບອາກອນ ພາຍໃນ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນ ທີ່ຜູ້ເສັຍອາກອນໄດ້ຮັບໃບເລັ່ງທວງເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝາຍເຫດ: ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ; ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ ໄດ້ພີມຄືນມາຈາກ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012; ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ລະອຽດ ກະລຸນາ ອ່ານ ຫຼື ນຳໃຊ້ ສະບັບຕົ້ນ ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804