ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

     ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ກຳນົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ວິທີການ, ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເພື່ອເກັບພັນທະຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ ການຜະລິດ, ທຸລະກິດ, ເປີດກວ້າງການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ໃຫ້ໄປຕາມແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. (ມາດຕາ 1)

     ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແມ່ນ ອາກອນທາງອ້ອມ ທີ່ຄິດໄລ່ເກັບຕາມ ພູດສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂື້ນ ຂອງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ການບໍລິການ ຊຶ່ງເກີດຂື້ນໃນທຸກຂະບວນການ ນັບແຕ່ຂອດການຜະລິດ, ການຈໍລະຈອນ, ການສະໜອງບໍລິການ ໄປຈົນເຖິງການຊົມໃຊ້ ແລະ ເກັບຕາມມູນຄ່າສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ນຳເຂົ້າມາໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ. (ມາດຕາ 2)

ການອະທິບາຍຄຳສັບ (ມາດຕາ 3)

     ຄຳສັບຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

 1. ເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກເສຍອາກອນ ໝາຍເຖິງ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າສູ່ ການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ຊົມໃຊ້ ທີ່ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ສະໜອງຢູ່ ສປປ ລາວ;
 2. ເປົ້າໝາຍຜູ້ທີ່ຕ້ອງມອບອາກອນ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ຊຶ່ງເກັບຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍ ຕ້ອງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ;
 3. ການຈຳໜາຍສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ ໝາຍເຖິງ ການມອບ-ໂອນສິດຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ໂດຍມີຄ່າຕອບແທນ ເປັນເງິນ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງອື່ນ;
 4. ການບໍລິການ ໝາຍເຖິງ ການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດທີ່ເປັນການສະໜອງແຮງງານ ຫຼື ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ ເຊັ່ນ: ການຂົນສົ່ງ, ການຄົມມະນາຄົມ, ການກໍ່ສ້າງ, ການສ້ອມແປງ, ການຮັບເໝົາຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ, ການພັດທະນາທີ່ດິນເພື່ອຂາຍສິດນຳໃຊ້, ກິດຈະການໂຮງແຮມ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການກິນດື່ມ, ການບັນເທີງ, ການໃຫ້ຄຳປືກສາ, ການເປັນນາຍໜ້າ ຫຼື ຕົວແທນ ແລະ ກິດຈະການອື່ນໆ;
 5. ການນຳເຂົ້າ ໝາຍເຖິງ ການນຳເອົາ ສິນຄ້າ,ເຄື່ອງຂອງ ຫຼື ການບໍລິການ ລວມທັງ ການບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບການນຳເຂົ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ;
 6. ການສົ່ງອອກ ໝາຍເຖິງ ການນຳເອົາ ສິນຄ້າ,ເຄື່ອງຂອງ ຫຼື ການບໍລິການ ລວມທັງ ການບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງອອກ ອອກຈາກ ສປປ ລາວ;
 7. ກິດຈະການ ຫຼື ຂະແໜງວິຊາຊີບທຸລະກິດ ໝາຍເຖິງ ການດຳເນີນທຸລະກິດໃນຂົງເຂດ ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ຫັດຖະກຳ, ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ, ການຂຸດຄົ້ນ, ການຂົນສົ່ງ, ການທະນາຄານ ແລະ ອື່ນໆ;
 8. ຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕ່າງໜ້າ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບມອບສິດ ຈາກບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ເພື່ອທຳການຕົກລົງ, ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາຕາງ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ໃດໜຶ່ງ;
 9. ສະຖານທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຖາວອນ ໝາຍເຖິງ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງກິດຈະການ ຊຶ່ງຜູ້ເສຍ ອາກອນ ໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ຖືວ່າແມ່ນສະຖານທີ່ດຳເນີນ ທຸລະກິດຖາວອນ: ຫ້ອງການບໍລິຫານ, ສາຂາ, ໂຮງງານ, ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນ, ສະໜາມການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ສະຖານທີ່ ຊຶ່ງມີການກໍ່ສ້າງ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່ ຊຶ່ງມີການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຕ່າງໆ;
 10. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນເບື້ອງສົ້ນເຂົ້າ ( ຫຼື ສິນເຊື່ອອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ) ໝາຍເຖິງ ຈຳນວນເງິນ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ຜູ້ເສຍອາກອນ ໄດ້ຈ່າຍໃນເວລາຊື້ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຫຼື ການບໍລິການ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຂອງຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການ ທີ່ຖືກເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ;
 11. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນເບື້ອງສົ້ນອອກ ໝາຍເຖິງ ຈຳນວນເງິນອາກອນທີ່ຄິດໄລ່ຈາກມູນຄ່າ ຂາຍ ຂອງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ການບໍລິການ ສົ້ນອອກ ທີ່ຖືກເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ;
 12. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຕ້ອງຈ່າຍ ໝາຍເຖິງ ຈຳນວນເງິນອາກອນ ໃນເບື້ອງສົ້ນອອກ ລົບຈຳນວນ ເງິນອາກອນ ໃນເບື້ອງສົ້ນເຂົ້າ ຫຼື ໝາຍເຖິງ ຈຳນວນເງິນອາກອນທີ່ຄິດໄລ່ ຈາກສ່ວນເພີ່ມ ຂອງມູນຄ່າຂາຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ;
 13. ໄລຍະແຈ້ງເສຍອາກອນ ໝາຍເຖິງ ໄລຍະການບັນຊີປະຈຳແຕ່ລະເດືອນ;
 14. ຜູ້ບໍ່ມີພູມລຳເນົາ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ທີບໍ່ມີທີ່ຢູ່ຖາວອນ ເພື່ອດຳລົງຊິວິດ, ທຳມາຫາກິນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ ສປປ ລາວ.
ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບການມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 4)
ພັນທະຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງກ່ຽວກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 5)
ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 6)
ການພົວພັນຮ່ວມມືສາກົນ (ມາດຕາ 7)
ເປົ້າໝາຍສິ່ງທີ່ຖືກເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 8)
ເປົ້າໝາຍຜູ້ທີ່ຕ້ອງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 9)
ການຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ (ມາດຕາ 10)
ອົງປະກອບຂອງລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 11)
ເງື່ອນໄຂຂອງການເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 12)
ລາຍຮັບທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງທຸລະກິດ (ມາດຕາ 13)
ມາດຕະຖານການຖືບັນຊີ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃບເກັບເງິນ (ມາດຕາ 14)
ຄວາມສະໝັກໃຈເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 15)
ວິທີການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 16)
ພື້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 17)
ການດັດແກ້ພື້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນມູນນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 18)
ອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 19)
ການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ຕ້ອງມອບ (ມາດຕາ 20)
ເວລາຄິດໄລ່ການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 21)
ການຫັກອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 22)
ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນເບື້ອງສົ້ນເຂົ້າທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ (ມາດຕາ 23)
ການສົ່ງຄືນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 24)
ການຂື້ນທະບຽນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 26)
ການຂື້ນທະບຽນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ (ມາດຕາ 27)
ການຍົກເລີກທະບຽນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 28)

ໝາຍເຫດ: ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ; ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ ໄດ້ພີມຄືນມາຈາກ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ; ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ລະອຽດ ກະລຸນາ ອ່ານ ຫຼື ນຳໃຊ້ ສະບັບຕົ້ນ ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804