ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ເສັຍອາກອນ ມາດຕາ 61, ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ ປີ 2015)

 1. ຜູ້ເສັຍອາກອນ ມີ ສິດ ດັ່ງນີ້:
  - ໄດ້ຮັບການສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ, ຊີ້ແຈງ, ອະທິບາຍ ແລະ ໃຫ້ການແນະນຳ ກ່ຽວ ກັບນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການເສັຍອາກອນ ລວມທັງການກຳນົດພັນທະ ທາງດ້ານອາກອນ ຂອງຜູ້ເສັຍອາກອນ;
  - ໄດ້ຮັບການຮັກສາຄວາມລັບ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ເສັຍອາກອນ;
  - ໄດ້ຮັນນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນ, ຍົກເວັ້ນອາກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
  - ໄດ້ຮັບອາກອນທີ່ມອບເກີນຄືນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
  - ສະເໜີ, ຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງ ກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ພະນັກງານ ສ່ວຍສາອາກອນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມທີ່ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 2. ຜູ້ເສັຍອາກອນ ມີພັນທະ ດັ່ງນີ້:
  - ຄິດໄລ່, ແຈ້ງ ແລະ ເສັຍອາກອນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕາມກຳນົດ ເວລາ;
  - ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການແຈ້ງ, ການຄິດໄລ່, ການຂໍຫັກ, ການຂໍຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຂອນຍົກເວັ້ນອາກອນ ໃຫ້ຊັດເຈນ, ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ;
  - ສະຫຼຸບ ແລະ ສ້າງແຜນການມອບພັນທະໃນປີ;
  - ລາຍງານບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນຢູ່ທະນາຄານ, ຄັງເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ອື່ນ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສ່ວຍສາອາກອນ;
  - ຖືບັນຊີ ແລະ ນຳໃຊ້ໃບເກັບເງິນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
  - ສະໜອງເອກະສານບັນຊີ, ໃບເກັບເງິນ, ໃບຢັ້ງຢືນຖານະການເງິນ ແລະ ເອກະສານອື່ນ ທີ່ພົວພັນກັບການຄິດໄລ່ ແລະ ການກວດກາບັນຊີ ໃຫ້ຂະແໜງ ການສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມລະບຽບການ;
  - ປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາ ອາກອນໃນການມອບອາກອນຄ້າງມອບ ແລະ ຄ່າປັບໃໝ, ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ຕ້ອງໄດ້ຍິນຍອມໃຫ້ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດຊັບທີ່ຕົນມີ ຊຶ່ງເທົ່າກັບ ມູນຄ່າອາກອນ ທີ່ຄ້າງມອບ;
  - ຮັກສາ ແລະ ກັບມ້ຽນເອກະສານການບັນຊີ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
  - ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804