1. ກົດໝາຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂະແໜງອາກອນ

2. ດຳລັດໃນການປະຕິບັດການເກັບອາກອນ

  1. ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ເລກທີ່ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 01/03/2011, ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ, ອາກອນກຳໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ.
  2. ດຳລັດວ່າດ້ວຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ, ເລກທີ່ 354/ນຍ

3. ລະບຽບການເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ(TIN)

  1. ດຳລັດວ່າດ້ວຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ
  2. ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ

4. ຟອມປະກອບຂໍ້ມູນການຂື້ນທະບຽນເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ

  1. ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
  2. ນິຕິບຸກຄົນ
  3. ອົງການຈັດຕັ້ງ

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804