ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸ່ງ ປີ 2015 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ການແຈ້ງມອບອາກອນມີດັ່ງນີ້:

ການແຈ້ງມອບ ແລະ ການມອບ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 32 - 33, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ)

ການແຈ້ງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ(ມາດຕາ 32)

     ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ຕ້ອງຍື່ນໃບແຈ້ງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເປັນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 15 ຂອງເດືອນຖັດໄປ ນຳລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນບ່ອນທີ່ຕົນຂື້ນກັບ;

     ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນເບື້ອງສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ເບື້ອງສົ້ນອອກ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ກໍ່ຕ້ອງຍື່ນໃບແຈ້ງມອບ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຊຶ່ງຕ້ອງປະກອບຂໍ້ມູນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ໃສ່ແບບພິມໃບແຈ້ງໃຫ້ແກ່ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນຕາມລະບຽບການ;

     ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ຖືກຈັດເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕ້ອງຍື່ນໃບແຈ້ງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມີການນຳເຂົ້າ ໃນເວລາດຽວກັນກັບການແຈ້ງເສຍພາສີຂາເຂົ້າ;

     ວີທີການແຈ້ງມອບລະອຽດ ແລະ ແບບພິມໃບແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ(ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການແຈ້ງ ແລະ ການມອບ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ສະບັບເລກທີ 3227/ກງ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2009).

ການມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ(ມາດຕາ 33)

     ໃນກໍລະນີຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຕ້ອງມອບເປັນແຕ່ລະເດືອນກ່ອນ ວັນທີ່ 15 ຂອງເດືອນຖັດໄປ;

     ໃນກໍລະນີນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຈາກຕ່າງປະເທດນັ້ນ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕ້ອງມອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນໃນເວລາດຽວກັນກັບ ການມອບຄ່າພາສີຂາເຂົ້າ;

     ຖ້າວ່າອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນເບື້ອງສົ້ນເຂົ້າ ໃນໄລຍະການບັນຊີໃດໜຶ່ງ ຫາກສູງກວ່າອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນເບື້ອງສົ້ນ ອອກ ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈະຖືກຍົກໄປຫັກອອກໃນໄລຍະແຈ້ງມອບອາກອນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ;

     ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຕ້ອງມອບເປັນເງິນກີບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

ການແຈ້ງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ (ມາດຕາ 23 - 24, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸ່ງ 2012)
ການແຈ້ງເສຍອາກອນກຳໄລ (ມາດຕາ 36 - 38, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸ່ງ 2012)
ການແຈ້ງເສັຍອາກອນລາຍໄດ້ (ມາດຕາ 50 - 52, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸ່ງ 2012)

ໝາຍເຫດ: ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ; ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ ໄດ້ພີມຄືນມາຈາກ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012; ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ລະອຽດ ກະລຸນາ ອ່ານ ຫຼື ນຳໃຊ້ ສະບັບຕົ້ນ ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804