ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸ່ງ ປີ 2015 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ອັດຕາຄິດໄລ່ອາກອນຕ່າງໆມີດັ່ງນີ້:

ອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ມາດຕາ 19, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ)

ອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ປະກອບມີດັ່ງນີ້:(ມາດຕາ 19)

  1. ອັດຕາ 10% ສຳລັບສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ນຳເຂົ້າ, ຜະລິດ ແລະ ຊົມໃຊ້ ຢູ່ພາຍໃນທີ່ຖືກເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ;
  2. ອັດຕາສູນ(0%) ສຳລັບສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.
ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ (ມາດຕາ 20, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸ່ງ 2012)
ອັດຕາອາກອນກຳໄລ (ມາດຕາ 29, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸ່ງ 2012)
ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ (ມາດຕາ 47, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸ່ງ 2012)
ອັດຕາອາກອນມອບເໝົາ (ມາດຕາ 56, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸ່ງ 2012)

ໝາຍເຫດ: ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ; ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ ໄດ້ພີມຄືນມາຈາກ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012; ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ລະອຽດ ກະລຸນາ ອ່ານ ຫຼື ນຳໃຊ້ ສະບັບຕົ້ນ ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804