ອາກອນກຳໄລ, ມາດຕາ 26 - ມາດຕາ 42, ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ ປີ 2015)

     ອາກອນກຳໄລ ແມ່ນ ອາກອນທາງກົງ ຊຶ່ງເກັບຈາກກຳໄລຂອງວິສາຫະກິດ ລວມທັງຜູ້ ປະກອບອາຊີບອິດສະລະ
ທີ່ດຳເນີນການຜະລິດທຸລະກິດ. (ມາດຕາ 26)

     ອາກອນກຳໄລ ແມ່ນ ເກັບຈາກຜູ້ດຳເນີນການຜະລິດທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີກຳໄລ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້. (ມາດຕາ 27)

     ກຳໄລທີ່ຕ້ອງເສັຍອາກອນ ແມ່ນ ກຳໄລທີ່ໄດ້ຈາກ ການດຳເນີນການຜະລິດທຸລະກິດທຸກ ປະເພດ ແລະ ທຸກລະດັບ. (ມາດຕາ 28)

ອັດຕາອາກອນກຳໄລ (ມາດຕາ 29)

ອັດຕາອາກອນກຳໄລ ກຳນົດ ດັ່ງນິ້:

 1. ອັດຕາອາກອນກຳໄລ 24% ໃຊ້ສຳລັບວິສາຫະກິດທີ່ມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ບໍລິສັດ ທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ຫຼຸດອັດຕາອາກອນກຳໄລ 5% ຈາກອັດຕາປົກກະຕິ ເປັນ ໄລຍະເວລາ ສີ່ ປີ ນັບແຕ່ວັນຈັດທະບຽບເປັນຕົ້ນໄປ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ອັດຕາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້;
 2. ອັດຕາອາກອນກຳໄລ 26% ໃຊ້ສຳລັດວິສາຫະກິດ ທີມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ ຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບ, ໃນນີ້ 2% ໃຫ້ມອບເຂົ້າກອງທຶນ ຄວບຄຸມຢາສູບ ຕາມມາດຕາ 46 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ;
 3. ອັດຕາອາກອນກຳໄລ ໃຊ້ສຳລັບວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບ ອິດສະລະ ໃຫ້ເກັບຕາມອັດຕາທະວີຄູນ ແຕ່ 0% ຫາ 24% ຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:
  ຫົວໜ່ວຍເປັນເງິນກີບ, 3.600.000 ກີບ ແມ່ນ ສາມລ້ານຫົກແສນກີບ
  ຂັ້ນ ຖານກຳໄລປະຈຳປີ ພື້ນຖານຄິດໄລ່ ອັດຕາ (%) ອາກອນແຕ່ລະຂັ້ນ ອາກອນທັງໝົດ
  1 ແຕ່ 3.600.000 - ລົງມາ 3.600.000 0% 0 0
  2 ແຕ່ 3.600.001 - 8.000.000 4.400.000 5% 220.000 220.000
  3 ແຕ່ 8.000.001 - 15.000.000 7.000.000 10% 700.000 920.000
  4 ແຕ່ 15.000.001 - 25.000.000 10.000.000 15% 1.500.000 2.420.000
  5 ແຕ່ 25.000.001 - 40.000.000 15.000.000 20% 3.000.000 5.420.000
  5 ແຕ່ 40.000.001 ຂື້ນໄປ ......... 24% ......... .........
ວິທີຄິດໄລ່ກຳໄລໃນປີດ້ານການບັນຊີ (ມາດຕາ 30)
ວິທີຄິດໄລ່ກຳໄລດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ອາກອນກຳໄລໃນປີ (ມາດຕາ 31)
ການຄິດໄລ່ອາກອນກຳໄລແບບບັງຄັບ (ມາດຕາ 32)
ລາຍການທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກເປັນລາຍຈ່າຍ (ມາດຕາ 33)
ລາຍການທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກເປັນລາຍຈ່າຍ (ມາດຕາ 34)
ການຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີ່ (ມາດຕາ 35)
ການແຈ້ງເສັຍອາກອນກຳໄລ (ມາດຕາ 36)
ການສະຫຼຸບ ເພື່ອແຈ້ງເສັຍອາກອນກຳໄລ (ມາດຕາ 37)
ການມອບອາກອນກຳໄລ (ມາດຕາ 38)
ການຍົກເງິນຂາດທຶນປະຈຳປີ (ມາດຕາ 39)
ການເສັຍອາກອນກຳໄລຕົວຈິງຕາມລະບົບການຖືບັນຊີ (ມາດຕາ 40)
ການປິດບັນຊີ (ມາດຕາ 41)
ການຢຸດເຊົາ, ການຂາຍ, ການມອບ ຫຼື ການໂອນກິດຈະການ (ມາດຕາ 42)

ໝາຍເຫດ: ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ; ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ ໄດ້ພີມຄືນມາຈາກ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012; ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ລະອຽດ ກະລຸນາ ອ່ານ ຫຼື ນຳໃຊ້ ສະບັບຕົ້ນ ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804