ອາກອນລາຍໄດ້, ມາດຕາ 43 - ມາດຕາ 53, ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ ປີ 2015)

     ອາກອນລາຍໄດ້ ແມ່ນ ອາກອນທາງກົງ ທີ່ເກັບຈາກລາຍໄດ້ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຊຶ່ງມີ ລາຍໄດ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້. (ມາດຕາ 43)

ຂອບເຂດ ແລະ ພັນທະການເສັຍອາກອນລາຍໄດ້ (ມາດຕາ 44)

     ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ທີ່ມີລາຍໄດ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 45 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງເສັຍອາກອນລາຍໄດ້.

     ບຸກຄົນທີ່ມີພູມລຳເນົາຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄປເຮັດວຽກ ແລະ ມີລາຍໄດ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງແຈ້ງ ເສັຍອາກອນລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ຖ້າຫາກຖືກຍົກເວັ້ນການເສັຍອາກອນລາຍໄດ້ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

     ພະນັກງານລາວ ທີ່ປະຈຳຢູ່ສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສູນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງເສັຍອາກອນລາຍໄດ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

     ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼື ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງເສັຍອາກອນລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ, ເວັ້ນເສັຍແຕ່ກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນສັນຍາ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເກັບອາກອນຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຫຼົບຫຼີກເສັຍອາກອນລາຍໄດ້ ລະຫວ່າງ ປະເທດ ແລະ ສັນຍາ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກັບຜູ້ລົງທຶນທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ.

ລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງເສັຍອາກອນ (ມາດຕາ 45)
ລາຍໄດ້ທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນອາກອນ (ມາດຕາ 46)
ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ (ມາດຕາ 47)
ພື້ນຖານການຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ (ມາດຕາ 48)
ການຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ (ມາດຕາ 49)
ການແຈ້ງເສັຍອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ (ມາດຕາ 50)
ການແຈ້ງເສັຍອາກອນລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ເຊົ່າ (ມາດຕາ 51)
ການແຈ້ງເສັຍອາກອນລາຍໄດ້ປະເພດອື່ນ (ມາດຕາ 52)
ການຊຳລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານ (ມາດຕາ 53)

ໝາຍເຫດ: ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ; ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ ໄດ້ພີມຄືນມາຈາກ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012; ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ລະອຽດ ກະລຸນາ ອ່ານ ຫຼື ນຳໃຊ້ ສະບັບຕົ້ນ ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804