ອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ, ມາດຕາ 57 - ມາດຕາ 58, ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ ປີ 2015)

     ອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນ ອາກອນທາງກົງ ທີ່ເກັບຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການຜະລິດທຸລະກິດ, ໃຫ້ນຳເຂົ້າ ຫື ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຊິວິດຂອງຄົນ, ສັດ, ພືດ ແລະ ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ. (ມາດຕາ 57)

ຂອບເຂດ ການເກັບອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ (ມາດຕາ 58)

     ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ລວມທັງຄົນລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ດຳເນີນການຜະລິດທຸລະກິດ, ໃຫ້ນຳເຂົ້າ ຫື ນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ໃນດິນແດນ ສປປ ລາວ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງເສັຍອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ ແນໃສ່ທຳການບຳບັດ, ດຳເນີນການປົວແປງ ຫຼື ກຳຈັດ ມົນລະພິດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການດຳລົງຊິວິດທີ່ດີໃນສັງຄົມ.

     ສ່ວນລາຍການຖືກເສັຍ, ຖືກຍົກເວັ້ນ, ເປົ້າໝາຍການເກັບ, ພື້ນຖານຄິດໄລ່ ແລະ ອັດຕາ ການເກັບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ໝາຍເຫດ: ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ; ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ ໄດ້ພີມຄືນມາຈາກ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012; ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ລະອຽດ ກະລຸນາ ອ່ານ ຫຼື ນຳໃຊ້ ສະບັບຕົ້ນ ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804