ສ່ວຍສາອາກອນທາງກົງ, ມາດຕາ 13, ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ ປີ 2015)

     ສ່ວຍສາອາກອນທາງກົງ ແມ່ນ ອາກອນທີ່ເກັບຈາກພົນລະເມືອງທຸກຄົນ, ບຸກຄົນ, ນິຕິ ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຊຶ່ງມີລາຍໄດ້ ຫຼື ດຳເນີນການຜະລິດທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ໝາຍເຫດ: ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ; ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ ໄດ້ພີມຄືນມາຈາກ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012; ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ລະອຽດ ກະລຸນາ ອ່ານ ຫຼື ນຳໃຊ້ ສະບັບຕົ້ນ ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804