ຂໍ້ມູນຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ

ແນະນຳກົມສ່ວຍສາອາກອນ
ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜື່ງ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງການເງິນ ມີພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນຕາມສາຍຕັ້ງ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີວາການກະຊວງການເງິນ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ, ກວດກາ-ກວດການ ແລະ ຈັດຕັ້ງເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຢ່າງລວມສູນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສ່ວຍສາອາກອນ
ທີ່ຢູ່ ແລະ ບ່ອນຕິດຕໍ່ຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ
ທີ່ຢູ່ ແລະ ບ່ອນຕິດຕໍ່ຂອງພະແນກສ່ວຍສາອາກອນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804