ຂ່າວສານສ່ວຍສາອາກອນ

ແຈ້ງການ

 1. ການລົງທະບຽນ ແລະ ເສຍພັນທະອາກອນ, ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ຈາກຍານພາຫະນະ
 2. - ແຈ້ງ​ການ: ການ​ເສຍ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ທາງ ສົກ​ປີ 2015
  - ແຈ້ງ​ການເພີ່ມ​ຕື່ມ: ການ​ເຮັດ​ທົດ​ລອງ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ນຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ ແລະ ການ​ເສຍ​ຄ່າ​​ທຳ​ນຽມທາງ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ
  - ແນະ​ນຳ:ການລົງທະບຽນ ແລະເສຍພັນທະອາກອນ, ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ຈາກຍານພາຫະນະ ຜ່ານລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ
 3. ແຈງການ: ເພມທະວີຕວຽກງານຄຸມຄອງການນຳໃຊໃບເກັບເງິນ
  ເອກະສານຕິດອນໆ:
  - ໃບສັງລວມຫົວໜວຍທຸລະກິດ ແລະ ການນຳໃຊໃບເກັບເງິນ;
  - ບົດລາຍງານສະຫຼູບສັງລວມ, ລາຍງານການຈາຍ, ຊຳລະສະສາງ ໃບເກັບເງິນປະຈຳເດືອນ;
  - ແນະນຳ ບົດລາຍງານສະຫຼູບສັງລວມ, ລາຍງານການຈາຍ, ຊຳລະສະສາງ ໃບເກັບເງິນປະຈຳເດືອນ.
 4. ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ (ສະບັບ ປີ 2012)
 5. ແຈງການ: ເພມທະວີຕວຽກງານຄຸມຄອງການນຳໃຊໃບເກັບເງິນ
  ເອກະສານຕິດອນໆ:
  - ໃບສັງລວມຫົວໜວຍທຸລະກິດ ແລະ ການນຳໃຊໃບເກັບເງິນ;
  - ບົດລາຍງານສະຫຼູບສັງລວມ, ລາຍງານການຈາຍ, ຊຳລະສະສາງ ໃບເກັບເງິນປະຈຳເດືອນ;
  - ແນະນຳ ບົດລາຍງານສະຫຼູບສັງລວມ, ລາຍງານການຈາຍ, ຊຳລະສະສາງ ໃບເກັບເງິນປະຈຳເດືອນ.
 6. ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ (ສະບັບ ປີ 2012)
 7. ການຈັດຕງປະຕິບັດກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011 (ສະບັບປັບປຸງ).
 8. - Download PDF File


  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
  ************************

  ເລກທີ 3383 /ກງ
  ນະຄອນວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2012
  ກະຊວງການເງິນ

  ແຈ້ງການ


                  ເຖິງ :
  ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທາ, ອົງການຈັດຕງສາກົນ, ລັດວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳວດ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຊນຄົນຢູໃນຂອບເຂດທວປະເທດ.
                  ເລື່ອງ:
  ການຈັດຕງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011 (ສະບັບປັບປຸງ).

  -

  ອີງຕາມ ກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011;

  -

  ອີງຕາມ ລັດຖະດະລັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 058/ປປທ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2012, ກຽວກັບການປະກາດໃຊກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນສະບັບປັບປຸງ;

  -

  ອີງຕາມ ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫງຊາດ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011, ກຽວກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນສະບັບປັບປຸງ.

  ກະຊວງການເງິນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບດັ່ງນີ້:


  1. ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 99 ຂອງກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011 ແມນ ມີຜົນສັດສິດ ແລະ ນຳໃຊນັບແຕວັນທີ 01 ຕຸລາ 2012 ເປັນຕນໄປ;
  2. ການຄິດໄລກຳໄລລວມແບບບັງຄັບ ນຳວິສາຫະກິດສວນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຜູປະກອບອາຊີບອິດສະລະ ໃຫປະຕິບັດຕາມອັດຕາທໄດກຳນົດໄວໃນມາດຕາ 21 ຂອງບົດແນະນຳຈັດຕງປະຕິບັດກິດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ເລກທີ 2137/ກງ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2005 ໄປກອນຈົນກວາ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ;
  3. ອາກອນຊົມໃຊພາຫະນະລົດໃຫຍຕາມທກຳນົດໄວໃນມາດຕາ 20 ຂ 112 ຂອງກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 05/ພສຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011 ແມນໃຫປະຕິບັດຕາມກົນໄກເກາຄື: ໃຫຄິດໄລເກັບຢູດານພາສີຂາເຂາໃນເວລາແຈງເສຍພາສີຂາເຂາ, ສວນອັດຕາອາກອນຊົມໃຊແມນຄິດໄລຕາມອັດຕາທກຳນົດໄວໃນກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2005 ໄປກອນຈົນກວາ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ;
  4. ອາກອນສິງແວດລວມ ຕາມທໄດກຳນົດໄວໃນມາດຕາມ 57 ແລະ 58 ຂອງກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 05/ພສຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011 ແມນຍັງບທັນສາມາດປະຕິບັດໄດ ຈົນກວາ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ;
  5. ການປະຕິບັດອັດຕາອາກອນກຳໄລ ການຄິດໄລອາກອນກຳໄລໃນອັດຕາ 24% ແລະ 26% ສຳລັບຜູຜະລິດ, ນຳເຂາ ແລະ ຈຳໜາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ແມນ ໃຫຄິດໄລເລມແຕ ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2013 (ຖືເອົາປີການບັນຊີ ປີປະຕິທິນ)ເປັນຕນໄປ.
   - ສຳລັບປີການບັນຊີ 2012 ແມນ ໃຫຄິດໄລ ແລະ ເກັບອາກອນກຳໄລໃນອັດຕາ 28% ແລະ 30% ສຳລັບຜູຜະລິດ, ນຳເຂາ ແລະ ຈຳໜາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ຕາມທໄດກຳນົດໄວໃນລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 1 ມີນາ 2010.
  6. ຍົກເລີກການຄິດໄລເກັບອາກອນຕສຸດ ນຳວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ ທີແຈງຂາດທືນ ຫຼື ມີກຳໄລບໍ່ເຖິງລະດັບ ແມ່ນ ໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບປີການບັນຊີ 2013 ເປັນຕົ້ນໄປ;
  7. ສ່ວນເນື້ອໃນອື່ນນອກຈາກລະບຸໄວ້ເທິງນີ້ ແມ່ນ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ແຕ່ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2012 ເປັນຕົ້ນໄປ.
          ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
 9. ການແຈ້ງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.
 10. - Download PDF File
  - ບັນດາເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບໃຫຄົບ ເພອຍື່ນໃບແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນແຕ່ລະເດືອນ(Excel)


  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
  ************************

  ເລກທີ 1211 /ກງ.ກສອ
  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03 ມັງກອນ 2012
  ກະຊວງການເງິນ
  ກົມສ່ວຍສາອາກອນ

  ແຈ້ງການ


                  ເຖິງ :
  ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ, ວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ວິສາຫະກິດປະສົມ, ວິສາຫະກິດລວມໝູ່ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດໃນທຸກຮູບການ ແລະທຸກຮູບແບບ ລວມທັງວິສາ ຫະກິດຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
                  ເລື່ອງ :
  ການແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

  -

  ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26/12/2006;

  -

  ອີງຕາມ ລະບຽບການແຈ້ງ ແລະການມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບເລກທີ 3227/ກງ, ລົງວັນທີ 17/12/2009.

        ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຂໍແຈ້ງມາຍັງ ບັນດາວິສາຫະກິດຊາບ ກ່ຽວກັບການແຈ້ງ ແລະ ມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 32 ແລະ 33 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕ້ອງຍື່ນໃບແຈ້ງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເປັນແຕ່ລະເດືອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕໍ່ລັດຖະການ ສ່ວຍສາອາກອນ ບ່ອນທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ, ຖ້າບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກໃດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ບໍ່ຍື່ນໃບແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ນອກຈາກຈະຖືກປັບໃໝ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 52 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມແລ້ວ ຍັງຈະບໍ່ພິຈາລະນາໃຫ້ຫັກ ຫລື ສົ່ງຄືນ ແລະ ລວມທັງ ບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ລົງເປັນລາຍຈ່າຍ ໃນທຸລະກິດໄດ້ ( ບັນດາລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ ), ສະນັ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຖືກປະຕິບັດ ມາດຕະການ ແລະ ເສຍສິດ ດັ່ງກ່າວ ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດເຂົ້າໃນລະບົບ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຕ້ອງຍື່ນໃບແຈ້ງ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເປັນແຕ່ລະເດືອນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສຳລັບ ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ເຂົ້າໃນລະບົບ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ບໍ່ຍື່ນໃບ ແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ນັບແຕ່ມື້ເລີ່ມປະຕິບັດ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເປັນຕົ້ນມາ ແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງຄືນເປັນແຕ່ລະ ເດືອນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 29 ກຸມພາ 2012, ການຍື່ນໃບແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນແຕ່ລະເດືອນ ຕ້ອງຕິດ ຄັດບັນດາເອກະສານດັ່ງນີ້ມາພ້ອມ ເປັນແຕ່ລະເດືອນ:
  1. ຕາຕະລາງສັງລວມການຂາຍສິນຄ້າ ຫລື ບໍໍລິການ ( ກໍລະນີຂາຍພາຍໃນປະເທດ );
  2. ຕາຕະລາງສັງລວມການຂາຍສິນຄ້າ ( ກໍລະນີມີການສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ );
  3. ຕາຕະລາງສັງລວມການຂາຍທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນ;
  4. ຕາຕະລາງສັງລວມການຊື້ສິນຄ້າ ແລະຫລື ບໍລິການ ( ກໍລະນີພາຍໃນປະເທດ );
  5. ຕາຕະລາງສັງລວມຊື້ສິນຄ້າ ( ກໍລະນີມີການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ );
  6. ຕາຕະລາງສັງລວມການຊື້ທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນ;
  7. ຕາຕະລາງສະຫລຸບສາງສິນຄ້າ.
          ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງການມາຍັງບັນດາທ່ານ ເພື່ອຊາບ ແລະປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
 11. ແຈງການແນະນຳ ກຽວກັບການຍົກລະດັບ ອາກອນມອບເໝົາ, ການມອບອາກອນຜານທະນະຄານ ແລະ ການນຳໃຊໃບເກັບເງິນໃຫມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ.

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804