ຂ່າວສານສ່ວຍສາອາກອນ

ແຈ້ງການ

 1. ແຈງການ: ການລົງທະບຽນ ຍານພາຫະນະ
 2. ແຈງການ: ເພມທະວີຕວຽກງານຄຸມຄອງການນຳໃຊໃບເກັບເງິນ
  ເອກະສານຕິດອນໆ:
  - ໃບສັງລວມຫົວໜວຍທຸລະກິດ ແລະ ການນຳໃຊໃບເກັບເງິນ;
  - ບົດລາຍງານສະຫຼູບສັງລວມ, ລາຍງານການຈາຍ, ຊຳລະສະສາງ ໃບເກັບເງິນປະຈຳເດືອນ;
  - ແນະນຳ ບົດລາຍງານສະຫຼູບສັງລວມ, ລາຍງານການຈາຍ, ຊຳລະສະສາງ ໃບເກັບເງິນປະຈຳເດືອນ.
 3. ແຈງການ: ເລອງການປິດສະບບັນຊີ ປະຈຳປີ 2013, ສງໃຫກົມສວຍສາອາກອນບໃຫກາຍ ເດືອນ ມີນາ ປີ 2014
 4. ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ (ສະບັບ ປີ 2012)
 5. ການຈັດຕງປະຕິບັດກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011 (ສະບັບປັບປຸງ).
 6. - Download PDF File


  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
  ************************

  ເລກທີ 3383 /ກງ
  ນະຄອນວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2012
  ກະຊວງການເງິນ

  ແຈ້ງການ


                  ເຖິງ :
  ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທາ, ອົງການຈັດຕງສາກົນ, ລັດວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳວດ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຊນຄົນຢູໃນຂອບເຂດທວປະເທດ.
                  ເລື່ອງ:
  ການຈັດຕງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011 (ສະບັບປັບປຸງ).

  -

  ອີງຕາມ ກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011;

  -

  ອີງຕາມ ລັດຖະດະລັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 058/ປປທ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2012, ກຽວກັບການປະກາດໃຊກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນສະບັບປັບປຸງ;

  -

  ອີງຕາມ ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫງຊາດ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011, ກຽວກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນສະບັບປັບປຸງ.

  ກະຊວງການເງິນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບດັ່ງນີ້:


  1. ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 99 ຂອງກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011 ແມນ ມີຜົນສັດສິດ ແລະ ນຳໃຊນັບແຕວັນທີ 01 ຕຸລາ 2012 ເປັນຕນໄປ;
  2. ການຄິດໄລກຳໄລລວມແບບບັງຄັບ ນຳວິສາຫະກິດສວນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຜູປະກອບອາຊີບອິດສະລະ ໃຫປະຕິບັດຕາມອັດຕາທໄດກຳນົດໄວໃນມາດຕາ 21 ຂອງບົດແນະນຳຈັດຕງປະຕິບັດກິດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ເລກທີ 2137/ກງ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2005 ໄປກອນຈົນກວາ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ;
  3. ອາກອນຊົມໃຊພາຫະນະລົດໃຫຍຕາມທກຳນົດໄວໃນມາດຕາ 20 ຂ 112 ຂອງກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 05/ພສຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011 ແມນໃຫປະຕິບັດຕາມກົນໄກເກາຄື: ໃຫຄິດໄລເກັບຢູດານພາສີຂາເຂາໃນເວລາແຈງເສຍພາສີຂາເຂາ, ສວນອັດຕາອາກອນຊົມໃຊແມນຄິດໄລຕາມອັດຕາທກຳນົດໄວໃນກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2005 ໄປກອນຈົນກວາ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ;
  4. ອາກອນສິງແວດລວມ ຕາມທໄດກຳນົດໄວໃນມາດຕາມ 57 ແລະ 58 ຂອງກົດໝາຍວາດວຍສວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 05/ພສຊ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011 ແມນຍັງບທັນສາມາດປະຕິບັດໄດ ຈົນກວາ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ;
  5. ການປະຕິບັດອັດຕາອາກອນກຳໄລ ການຄິດໄລອາກອນກຳໄລໃນອັດຕາ 24% ແລະ 26% ສຳລັບຜູຜະລິດ, ນຳເຂາ ແລະ ຈຳໜາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ແມນ ໃຫຄິດໄລເລມແຕ ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2013 (ຖືເອົາປີການບັນຊີ ປີປະຕິທິນ)ເປັນຕນໄປ.
   - ສຳລັບປີການບັນຊີ 2012 ແມນ ໃຫຄິດໄລ ແລະ ເກັບອາກອນກຳໄລໃນອັດຕາ 28% ແລະ 30% ສຳລັບຜູຜະລິດ, ນຳເຂາ ແລະ ຈຳໜາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ຕາມທໄດກຳນົດໄວໃນລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 1 ມີນາ 2010.
  6. ຍົກເລີກການຄິດໄລເກັບອາກອນຕສຸດ ນຳວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ ທີແຈງຂາດທືນ ຫຼື ມີກຳໄລບໍ່ເຖິງລະດັບ ແມ່ນ ໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບປີການບັນຊີ 2013 ເປັນຕົ້ນໄປ;
  7. ສ່ວນເນື້ອໃນອື່ນນອກຈາກລະບຸໄວ້ເທິງນີ້ ແມ່ນ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ແຕ່ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2012 ເປັນຕົ້ນໄປ.
          ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
 7. ການຂື້ນ ແລະ ຕໍ່ທະບຽນອາກອນ ປະຈຳປີ 2012.
 8. - Download PDF File


  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
  ************************

  ເລກທີ 1212 /ກງ.ກສອ
  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03 ມັງກອນ 2012
  ກະຊວງການເງິນ
  ກົມສ່ວຍສາອາກອນ

  ແຈ້ງການ


                  ເຖິງ :
  ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ ວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ, ວິສາຫະກິດປະສົມ, ວິສາ ຫະກິດລວມໝູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສປປ ລາວ.
                  ເລື່ອງ :
  ການຂື້ນ ແລະ ຕໍ່ທະບຽນອາກອນ ປະຈຳປີ 2012.

  -

  ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2005;

  -

  ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2006;

  -

  ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08ກໍລະກົດ 2009;

  -

  ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ເລກທີ 354/ນຍ, ລົງວັນທີ 05 ຕຸລາ 2007;

  -

  ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເລກທີ 2411/ຜທ, ລົງວັນທີ 07 ຕຸລາ 2011 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການລົງທຶນປະຕູດຽວ;

  -

  ອີງຕາມ ແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 2146/ອຄ.ຄພນ ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2011 ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ສຳລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະ ການທົ່ວໄປ;

        ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ : ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາ ບັນດາຫົວໜ່ວຍ ວິສາຫະກິດ ໄດ້ມີຜົນງານທີ່ສຳຄັນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດ ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາ ປະເທດຊາດ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ ຂະບວນການຜະລິດ-ທຸລະກິດ, ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິ ການ ພ້ອມທັງປະຕິບັດພັນທະ ພາສີ-ອາກອນ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເຮັດໃຫ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
        ສະນັ້ນ, ເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດ-ທຸລະກິດ, ຍົກສູງລະດັບ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ. ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ, ລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການ ອອກອະນຸຍາດດຳເນີນ ທຸລະກິດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ວອງໄວ, ໂປ່ງໃສໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ການພິຈາລະນາຂັ້ນຕອນ ອອກອະນຸຍາດ ດຳເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນມີຄວາມກະທັດລັດ ແລະ ງ່າຍດາຍກວ່າເກົ່າ ດ້ວຍການພິຈາລະນາ ອອກອະນຸຍາດຜ່ານ ລະບົບບໍລິການປະຕູດຽວ ຊຶ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້ :
      1.) ອີງຕາມມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ ລົງວັນທີ 08 ກໍລະກົດ 2009 ຜູ້ລົງທຶນສາມາດລົງທຶນໃນ 3 ລັກສະນະ ຄື : ກິດຈະການສຳປະທານ ( ອອກໃບທະບຽນ ສໍາປະທານ ), ກິດຈະການທົ່ວໄປ ( ອອກໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດ ), ກິດຈະການ ການພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ( ໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດ ).
     2.) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແມ່ນການບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນໃນ ກິດຈະການສໍາປະທານ, ກິດຈະການທົ່ວໄປ ແລະ ກິດຈະການ ການພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫລື ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ການດຳເນີນການ ບໍລິການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່ 3 ຈຸດ ຄື : ຢູ່ຂະແໜງການ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ( ສຳລັບ ການຂໍອະນຸຍາດ ລົງທຶນໃນກິດຈະການທົ່ວໄປ ), ຢູ່ຂະແໜງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ( ສຳລັບ ການຂໍອະນຸຍາດ ລົງທຶນໃນກິດຈະການ ສຳປະທານ ), ຢູ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫລື ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ( ສຳລັບການຂໍອະນຸຍາດ ລົງທຶນໃນກິດຈະການ ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ສຳລັບກິດຈະການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສະເພາະ ໂດຍແມ່ນຄະນະກຳມະການ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫລື ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງເອງທັງໝົດ).
        3.) ໃບທະບຽນສຳປະທານ ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແມ່ນໄດ້ກວມເອົາ ໃບທະບຽນອາກອນຢູ່ນຳ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 19 ແລະ 25 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ນັກລົງທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫລື ໃບທະບຽນ ສຳປະທານ ແມ່ນ ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງມາຂຶ້ນທະບຽນອາກອນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຂໍເລກປະຈໍາຕົວ ຜູ້ເສຍອາກອນນໍາ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ເພື່ອກໍານົດໃສ່ໃບທະບຽນດັ່ງກ່າວ.
     ສະນັ້ນ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນໄປ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຈະບໍ່ໄດ້ອອກໃບທະບຽນອາກອນ ໃຫ້ບັນດາ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ຈະມີໜັງສືແນະນຳ ການປະຕິບັດ ພັນທະອາກອນໃຫ້ນຳ. ສຳລັບຫົວໝ່ວຍ ວິສາຫະກິດທີ່ເຄີຍມີ ໃບທະບຽນອາກອນ ມາກ່ອນແລ້ວ ກ່ອນໜ້າປີ 2012 ຈະອອກໃບຢັ້ງຢືນ ການປະຕິບັດພັນທະ ອາກອນໃຫ້ແທນ ບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວ ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການມອບພັນທະ ສ່ວຍສາອາກອນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 68 ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ເພື່ອໃຊ້ເປັນເອກະສານ ໃນການແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຸກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດ.
          4.) ການຂໍເລກປະຈຳຕົວ ຜູ້ເສຍອາກອນ ແລະ ຂໍໃບຢັ້ງຢືນ ການມອບພັນທະອາກອນ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :
          4.1. ສຳລັບບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຂໍອະນຸຍາດ ລົງທຶນໃນ ກິດຈະການ ສຳປະທານ ແລະ ກິດຈະການທົ່ວໄປ ( ໃບທະບຽນ ສຳປະທານ ຫລື ໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດ ) ການຂໍເລກປະຈໍາຕົວ ຜູ້ເສຍອາກອນ ແມ່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ຕາມວຽກງານ ການບໍລິການ ປະຕູດຽວ ຢູ່ຂະແໜງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫລື ຢູ່ຂະແໜງ ການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ດ້ວຍການປະກອບ ຂໍ້ມູນໃສ່ແບບພິມ ຂໍເລກປະຈຳຕົວ ຜູ້ເສຍອາກອນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສະບັບເລກທີ 03/ປປທ ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2008;
          4.2. ສຳລັບວິສາຫະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ກ່ອນ ແລະ ຫລັງ ການປະຕິບັດ ວຽກງານ ການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນໄປ ທຸກຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຜ່ານມາ ໃຫ້ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຍື່ນເອກະສານຕ່າງໆ ເພື່ອຂໍໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ຢູ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 31 ມີນາ ຂອງທຸກໆປີ, ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງປະກອບ ມີດັ່ງນີ້ :
  -   ບົດສະຫລຸບ ບັນຊີປະຈຳປີ ຂອງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ;
  -   ແຜນການມອບພັນທະ ຂອງວິສາຫະກິດ ປະຈຳປີ N+1;
  -   ສັນຍາເຊົ່າ ພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນ ການມອບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກຄ່າເຊົ່າ;
  -   ໃບຢັ້ງຢືນ ການນຳເຂົ້າທຶນ ຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງສປປ ລາວ ( ທະນາຄານກາງ ).
          ສຳລັບວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ບໍ່ມີໃບທະບຽນ ສຳປະທານ ຫລື ໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດ ເຊັ່ນ : ອອກປີ້, ອອກບັດ ແມ່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ການມອບພັນທະອາກອນ ຄື ໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍການນຳໃຊ້ ໃບຕິດຕາມ ການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ເປັນແຕ່ລະເດືອນ ຫລື ປີ ແທນໃບຢັ້ງຢືນ ການຊໍາລະອາກອນ ແລະ ໃບທະບຽນອາກອນ.
          4.3. ຖ້າວິສາຫະກິດໃດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແລ້ວ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ບໍ່ມີເລກປະຈຳຕົວ ຜູ້ເສຍອາກອນ, ບໍ່ແຈ້ງ-ມອບພັນທະອາກອນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ບໍ່ສົ່ງບົດສະຫລຸບບັນຊີປະຈຳປີ, ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນ ການມອບພັນທະອາກອນ ນອກຈາກຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຈາກລັດຖະບານ ຍັງຈະຖືກປະຕິບັດ ມາດຕະການ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດ.
          ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງການແນະນຳສະບັບນີ້ ມາຍັງບັນດາທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
 9. ການແຈ້ງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.
 10. - Download PDF File
  - ບັນດາເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບໃຫຄົບ ເພອຍື່ນໃບແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນແຕ່ລະເດືອນ(Excel)


  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
  ************************

  ເລກທີ 1211 /ກງ.ກສອ
  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03 ມັງກອນ 2012
  ກະຊວງການເງິນ
  ກົມສ່ວຍສາອາກອນ

  ແຈ້ງການ


                  ເຖິງ :
  ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ, ວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ວິສາຫະກິດປະສົມ, ວິສາຫະກິດລວມໝູ່ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດໃນທຸກຮູບການ ແລະທຸກຮູບແບບ ລວມທັງວິສາ ຫະກິດຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
                  ເລື່ອງ :
  ການແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

  -

  ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26/12/2006;

  -

  ອີງຕາມ ລະບຽບການແຈ້ງ ແລະການມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບເລກທີ 3227/ກງ, ລົງວັນທີ 17/12/2009.

        ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຂໍແຈ້ງມາຍັງ ບັນດາວິສາຫະກິດຊາບ ກ່ຽວກັບການແຈ້ງ ແລະ ມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 32 ແລະ 33 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕ້ອງຍື່ນໃບແຈ້ງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເປັນແຕ່ລະເດືອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕໍ່ລັດຖະການ ສ່ວຍສາອາກອນ ບ່ອນທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ, ຖ້າບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກໃດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ບໍ່ຍື່ນໃບແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ນອກຈາກຈະຖືກປັບໃໝ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 52 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມແລ້ວ ຍັງຈະບໍ່ພິຈາລະນາໃຫ້ຫັກ ຫລື ສົ່ງຄືນ ແລະ ລວມທັງ ບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ລົງເປັນລາຍຈ່າຍ ໃນທຸລະກິດໄດ້ ( ບັນດາລາຍຈ່າຍໃນທຸລະກິດ ), ສະນັ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຖືກປະຕິບັດ ມາດຕະການ ແລະ ເສຍສິດ ດັ່ງກ່າວ ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດເຂົ້າໃນລະບົບ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຕ້ອງຍື່ນໃບແຈ້ງ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເປັນແຕ່ລະເດືອນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສຳລັບ ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ເຂົ້າໃນລະບົບ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ບໍ່ຍື່ນໃບ ແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ນັບແຕ່ມື້ເລີ່ມປະຕິບັດ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເປັນຕົ້ນມາ ແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງຄືນເປັນແຕ່ລະ ເດືອນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 29 ກຸມພາ 2012, ການຍື່ນໃບແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນແຕ່ລະເດືອນ ຕ້ອງຕິດ ຄັດບັນດາເອກະສານດັ່ງນີ້ມາພ້ອມ ເປັນແຕ່ລະເດືອນ:
  1. ຕາຕະລາງສັງລວມການຂາຍສິນຄ້າ ຫລື ບໍໍລິການ ( ກໍລະນີຂາຍພາຍໃນປະເທດ );
  2. ຕາຕະລາງສັງລວມການຂາຍສິນຄ້າ ( ກໍລະນີມີການສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ );
  3. ຕາຕະລາງສັງລວມການຂາຍທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນ;
  4. ຕາຕະລາງສັງລວມການຊື້ສິນຄ້າ ແລະຫລື ບໍລິການ ( ກໍລະນີພາຍໃນປະເທດ );
  5. ຕາຕະລາງສັງລວມຊື້ສິນຄ້າ ( ກໍລະນີມີການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ );
  6. ຕາຕະລາງສັງລວມການຊື້ທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນ;
  7. ຕາຕະລາງສະຫລຸບສາງສິນຄ້າ.
          ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງການມາຍັງບັນດາທ່ານ ເພື່ອຊາບ ແລະປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
 11. ການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງສົກປີ 2012.
 12. - Download PDF File


  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
  ************************

  ເລກທີ 1225 /ກງ.ກສອ
  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04 ມັງກອນ 2012
  ກະຊວງການເງິນ
  ກົມສ່ວຍສາອາກອນ

  ແຈ້ງການ


                  ເຖິງ :
  ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສ່ວຍສາອາກອນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
                  ເລື່ອງ :
  ການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ສົກປີ 2012.

  -

  ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2005;

  -

  ອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 03/ປປທ, ລົງວັນທີ່ 19 ພະຈິກ 2008 ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ;

  -

  ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ເລກທີ 0078/ກງ, ລົງວັນທີ່ 12 ມັງກອນ 2009 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.

        ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໂດຍສະເພາະ ຄ່າທຳນຽມທາງ ສົກປີ 2012 ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ທັນກັບກຳນົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
        ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງການ ມາຍັງທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສ່ວຍສາອາກອນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊາບທົ່ວເຖີງກັນວ່າ: ການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ ສົກປີ 2012 ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
  1. ໄລຍະເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ: ໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປີ 2012 ມີອາຍຸນຳໃຊ້ 12 ເດືອນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 01/01/2012 ຫາວັນທີ່ 31/12/2012.
  2. ຂອບເຂດ ການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ: ການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງໃຫ້ເລີ່ມເສຍຄ່າທຳນຽມປະຈຳປີ ລວມທັງ ຄ່າທຳນຽມຄ້າງຈ່າຍ ໃນປີຜ່ານມາ ນັບແຕ່ວັນທີ່ 01/01/2012 ຈົນຮອດວັນທິ່ 31/12/2012. ຖ້າຫາກກາຍກຳນົດດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝ 5% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຄ້າງຈ່າຍ ໃນແຕ່ລະເດືອນ ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນການໃຫ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ສົກປີ2012 ຕ້ອງກວດກາຄືນ ຄ່າທຳນຽມທາງ ທີ່ໄດ້ເສຍໃນຊຸມປີ ຜ່ານມາ(ສົກປີ2011), ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍ ກໍ່ໃຫ້ຄິດໄລ່ ເສຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າປັບໃໝ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ພ້ອມກັບ ຄ່າທຳນຽມທາງ ສົກປີ 2012 ນີ້. ກໍລະນີຖ້າມີ ແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານ ກໍ່ຄືຈາກຄະນະເລຂາທິການລັດຖະບານ ທີ່ຈະເອົາຄ່າທຳນຽມທາງ ເຂົ້າໃນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທຸກປະເພດ ຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມພາຍຫຼັງ.
  3. ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ພາຫະນະໃໝ່ ໃນລະຫວ່າງປີ ກໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທາງເຕັມປີ.
  4. ມອບໃຫ້ ພະແນກສ່ວຍສາອາກອນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ໜ່ວຍງານ ສ່ວຍສາອາກອນເມືອງ ຮີບຮ້ອນສ້າງແຜນ ແລະ ນຳສະເໜີ ຂໍໃບວົງກົມນຳ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປີ 2012 ຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
  5. ອັດຕາ ຄ່າທຳນຽມທາງ ສົກປີ 2012 ລາຍລະອຽດໄດ້ກຳນົດດັ່ງນີ້:
  ລ/ດ ປະເພດພາຫະນະຂົນສົ່ງ ກີບ/ປີ
  01 ລົດສາມລໍ້ຖີບທຸກຊະນິດ ບໍ່ເກັບ
  02 ລົດຈັກແຕ່ 100 ເຊເຊ ລົງມາ 7,000 ກີບ
  03 ລົດຈັກແຕ່ 101 ເຊເຊ ຫາ 150 ເຊເຊ 8,000 ກີບ
  04 ລົດຈັກແຕ່ 151 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 9,000 ກີບ
  05 ລົດສາມລໍ້ແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ 2 ບ່ອນນັ້ງ 10,000 ກີບ
  06 ລົດສາມລໍ້ແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ 3 ບ່ອນນັ້ງ 11,000 ກີບ
  07 ລົດສາມລໍ້ແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ແຕ່ 125 ເຊເຊຂື້ນໄປ 12,000 ກີບ
  08 ລົດສາມລໍ້ແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ແຕ່ 550 ເຊເຊຂື້ນໄປ 18,000 ກີບ
  09 ລົດເກັງ, ລົດຈິບ, ລົດກະບະ ແຕ່ 1,200 ເຊເຊລົງມາ 20,000 ກີບ
  10 ລົດເກັງ, ລົດຈິບ, ລົດກະບະ ແຕ່ 1,201 ເຊເຊຂື້ນໄປ 52,000 ກີບ
  11 ລົດບັນທຸກນ້ຳໜັກລວມບໍ່ເກີນ 7 ໂຕນ 104,000 ກີບ
  12 ລົດບັນທຸກນ້ຳໜັກລວມເກີນ 7 ໂຕນ ຂື້ນໄປ 130,000 ກີບ
  13 ລົດເມ ແຕ່ 7 ບ່ອນນັ່ງລົງມາ 52,000 ກີບ
  14 ລົດເມ ແຕ່ 8 ບ່ອນນັ່ງ ຫາ 15 ບ່ອນນັ່ງ 59,000 ກີບ
  15 ລົດເມ ແຕ່ 16 ບ່ອນນັ່ງ ຫາ 24 ບ່ອນນັ່ງ 78,000 ກີບ
  16 ລົດເມ ແຕ່ 25 ບ່ອນນັ່ງ ຫາ 35 ບ່ອນນັ່ງ 104,000 ກີບ
  17 ລົດເມ ແຕ່ 36 ບ່ອນນັ່ງ ຂື້ນໄປ 117,000 ກີບ
  18 ລົດກົນຈັກໜັກ ບໍ່ເກັບ
          ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
 13. ແຈ້ງການ ຂອງລັດຖະມົນຕີວາການກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ.
 14. ແຈງການແນະນຳ ກຽວກັບການຍົກລະດັບ ອາກອນມອບເໝົາ, ການມອບອາກອນຜານທະນະຄານ ແລະ ການນຳໃຊໃບເກັບເງິນໃຫມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ.

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804